مسلم بن عقیل + تصویر

مسلم بن عقیل

 

عاشورا بدون دلاوری های  مسلم در کوفه بی معنیه و مثل اینه که یه حلقه زنجیر رو کم کنی . 

مسلم پسر عقیل بن ابوطالب بن عبد المطلب سفیر امام در کوفه بود که کوفیان از خیره سری او را تنها گذاشتند و سرانجامش شهادتی افسانه گونه بود در زیر  مختصری از دلاوری های این یل هاشمی را براتون عنوان می کنیم  

رجز مسلم در نبرد با لشکر ابنزیاد

مسلم در حالی که این چنینرجزمی‌‏خواند ساعت ها تک و تنها باسربازان ابن زیادبه  مبارزه  پرداخت:


أَقْسَمْتُ لا أُقْتَلُ إِلّا حُرَّاً • وَ انْ رأیتُالمَوت شیئاً نُکراً

کلُّ امرِی یوماً مُلاقٍ شَرّاً • و یخلط البارد سُخناًمُرّاً

رُدّ شعاع الشمس فاستقرا • أَخافُ أَن أُکذَبَ أَو اغَرّاً

قسمیاد کرده‌‏امکه سرافراز و آزاد کشته شوم، اگر چهمرگرا خوشایند نمی‌‏بینم. هر کس روزی ممکن است به شرّی برسد و هر سردی ای ممکن است با گرمایی گزنده به همآمیزد؛ چنان که پرتوخورشید، زایل می‌‏شود وباز می‏‌گردد. من از این می‌‏ترسم که به مندروغبگویند و یا فریبمبدهند.

 جواب دندان شکن مسلم به ابنزیاد

ابن زیاد گفت: ای پسرعقیلبه کوفه آمدی و اجتماع مردم را پراکنده ساختی و وحدت کلمهآن‌ها را به هم ریختی و برخی را بر برخی دیگر شوراندی وفتنهبر پاکردی.

مسلم گفت: هرگز چنین نیست. تودروغمی‏گویی به خدا قسممعاویهاز سوی همه مردمانتخاب نشد. بلکه باحیلهوتزویربر وصّیپیامبر(ص) غلبه کرد وخلافترا از او گرفت. پسرشیزیدنیز همین گونه عملکرد. تو و پدرت زیاد بذر فتنه را کاشتید و من امیدوارم که خداوندشهادتمرا به دست بدترینمخلوقخود قرار دهد. به خدا قسم من از امیرالمؤمنینحسین بن علی(ع) فرزندفاطمه، اطاعت و پیرویکرده‌‏ام؛ و ما برایخلافتاز معاویه و یزید وآل زیاد شایسته‏‌تریم.

زمانی که من بهکوفهآمدم مردم عقیده داشتند که پدرت زیاد، برگزیدگان ایشان راکشته و خونشان را ریخته است و همانند کسری و قیصر در میان آنان زندگی کرده است. ماآمدیم تا آنان را بهعدالتفرمان دهیم و به سویحکمقرآنبخوانیم.

مرقد شریفش در ضلع جنوب شرقی مسجد کوفه  همانجایی که  مختار سقفی نیز آرمیده است قراردارد

/ 0 نظر / 149 بازدید