مکاتب بشری به زبان ساده

 فاشیسم: دو گاو دارید، شیر رابه دولت می دهید. دولت آنرا به شما می فروشد.

 کاپیتالسم: دو گاودارید، هر دو آنها را می دوشید، شیر ها را بر زمین می ریزید تا قیمت ها همچنان بالابماند.

نازیسم: دو گاو دارید، دولت به سوی شما تیراندازی می کند وهر دو گاو را می گیرد.

آنارشیسم: دو گاودارید، گاو ها شما را می کشند و همدیگر را می دوشند.

سادیسم: دو گاو دارید،به هر دوی آن ها تیر اندازی می کنید و خودتان را در میان ظرف شیر ها میاندازید.

آپارتاید: دو گاودارید، شیر گاو سیاه را به سفید می دهید ولی گاو سفید را نمی دوشید.

دولت مرفه: دو گاودارید، آنها را می دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می دهید تا بهنوشند.

بوروکراسی: دو گاودارید، برای تهیه شناسنامه آنها هفده فرم را در سه نسخه پر می کنید ولی وقت نداریدشیر آنها را بدوشید.

سازمان ملل: دو گاودارید، فرانسه شما را از دوشیدن آنها وتو می کند. آمریکا و انگلیس گاو ها را از شیردادن به شما وتو می کنند. نیوزلند رای ممتنع میدهد.

ایده آلیسم: دو گاو دارید، ازدواج می کنید. همسر شما آنها را میدوشد.

رئالیسم:دو گاو دارید، ازدواج می کنید، اما هنوزهم خودتان آنهارا می دوشید.

رمانتیسم: دو گاو داریم، عاشق هم میشوند.

متحجریسم: دو گاو دارید، زشت است شیر گاو ماده رابدوشید.

فمینیسم: دو گاو دارید، حق ندارید شیر گاو ماده رابدوشید.

پلورالیسم: دو گاو نر و ماده دارید، از هر کدام شیر بدوشیدفرق نمی کند.

لیبرالیسم:دو گاو دارید، آنها را نمی دوشید چون آزادیشان محدود میشود.

دموکراسی: دو گاو دارید، از همسایه ها رای می گیرید که آنها رابدوشید یا نه.

سکولاریسم: دو گاو دارید، پس نیازی به خدا نیست.

کارگزاران: دو گاو داریم، وام میگیریم. یک دستگاه شیر دوشی می خریم.

جناح راست: دو گاو داریم، حیف، کلی گاو داشتیم.

جناح چپ: دو گاو داریم، اوه! چندتا گاو کم داریم.

شعارگرایان: دو گاو داریم، می گوییم ده تا فیل داریم.

تساهل و تسامح: دو گاو داریم، با خودمان می شود سه نفر.

قرائت های مختلف:دو گاوداریم، یکی شان تخم می گذارد زیرا قرائتش از شیر دادن متفاوت است.

مدعیان روشن فکری: دو گاو داریم، هر دو را می فروشیم به جای آن ها یک گاو نو می خریم

/ 0 نظر / 9 بازدید