شعر شامی کرمانشاهی

شوکر       خوداوند       وه      جا      ئاوردن                          جه شنی    وه   شادی    من   به ر پا   کردن

 

           (خداوند را به سبب این فرزند سپاس گفتند                    وجشن و شادی به پا نمودند)

 

شو  یازده هوم    ساعه ت  کردن  خوه ش                       ناو به   نده نان   <<شامی>>   سته مکه ش

 

(یازدهمین شب از تولدم را نیک                        نامم را شامی  ستم کش قرار دادند)

 

تا  من وارد بیم   وه ی   مهنه ت    سه را                          وه ی   دونیای   پور   جه و ر    پور وه   ما جه را

 

             (تا قدم بر این دنیای پر رنج ومحنت گذاشتم                   بر این دنیای پر از جور وجفا)

 

هه نوو نه شنا سوم چه پ و راست  ده ست                  ده ست      جه هاندار     جه هانبینم     به ست

 

(هنوز دست چپ وراست خود را نمی شناختم       که دست روزگار مرا از قدرت دیدن محروم کرد)

 

سی   ساله     نیمه    تفل      خاروزار                           ما ده رم     وه     ده رد    سه ختی    بی دو چار

 

(طفل سه ونیم ساله ای بیش نبودم                که مادرم به بیماری سختی مبتلا شد)

 

شه ش   ماه   ته مام   وه بان    جا بی                         عا قه بت        ده وای      ده ردش      فه نا بی

 

(شش ماه در بستر بیماری بود                                 سرانجام مادرم برحمت خدا رفت)

 

له به   عده   ز ده سال   فه وت    مادرم                      خاک           یتیمیش         رشیاده           سه رم

 

(بعداز ده سال از فوت مادرم                                پدرم را نیز از دست داده ویتیم شدم)

 

من   مه نم    ئه رای   جه فای   زه مانه                     په ی     تیر       ته عنه ی      خیش      و    بیگانه

 

        (من ماندم وروزگار ستمگر                                   تا که  اماج لعن وطعنه همگان قرار گیرم)

 

زمسان1324(1946 زمستان)

 

/ 0 نظر / 12 بازدید