لژ فراماسونری + تصاویر

به سال 1723 اولین کتاب (اساسنامه فراماسونری) به وسیله ی دکتر (آندرسن)تحت نظر لژ بزرگ منتشر گردید.در سال 1763لژ بزرگ اسکاتلند تشکیل گردید.

فرماسونری جمع کانون‌های برادری گسترده‌ای در جهان است.این کانون‌ها ریشه‌های بسیار کهنی در اروپای غربی دارند.فراماسونری دارای یک سیستم مدیریت فراگیر جهانی نیست و ارتباط میان فراماسونری‌های گوناگون تنها توسط خود دو لژ انجام می‌شود.

 کسی که عضو فراماسونری است فراماسون یا ماسون نامیده می‌شود، و ساختمانی که مرکز فعالیت ماسون‌هاست لژ نامیده می‌شود.

در قرون وسطى که فراماسونى صنفىبه وجود آمد، براى تعلیم شاگردان و تجمع استادان بنا از اتاقهاى نیمه کاره کلیسایىکه در آن مشغول به کار بودند، استفاده مى کردند، ما همین که بنایان آزاد جاى خود رابه فراماسونهاى سیاسى دادند، لژهاى مستقر پدیدار شدند که تقلید از معبد سلیمان ناممعبد بر آن نهادند.

اکثر لژها یا معابد، طرحى نظیر معبد مانوى دارند، بدین معنىکه که از تالار بزرگى به شکل مستطیل که در قسمت شرقى ، ساختمان نیم دایره دارند،تشکیل شده اند.

درب وردى تالار معبد در سمت غربى واقع است و به عقیده آنان ، یکماسون باید از غرب وارد لژ شده و به سمت نیم دایره ، یعنى منبع نور برود در دو طرفدرب ورودى ، دو ستون برپاست : ستون راست که یاشین یا ژاسین نام دارد و با علامت G تزئین شده ، علامت روح مذکر است و ستون چپ که بو آز خوانده مى شود و با حرف <> مشخص گردیده و نشان روح مونث مى باشد. اصطلاحا ماسونها به این دو،ستونهاى خورشید و ماه مس گویند.

روى هر یک از ستونها سه عدد انار نیمه باز به طوربرجسته ساخته شده است . در پاى هر یک از ستونها، میزى به شکل مثلث وجود دارد که میزسمت راست از آن مبصر اول و دیگرى متعلق به مبصر دوم مى باشد.

از نظر ماسونها طولو عرض این معابد از مغرب تا مشرق و از جنوب تا شمال است ! سقف لژى که گنبدى شکل استآسمان را نشان مى دهد که موضوع ستارگان در آن مشخص شده اند. در طرف مشرق و پشتجایگاه معمار بزرگ چند ستاره به مثلث که شبیه دو کفه ترازوست ترسیم گردیده است .

بهعقیده ماسونها مجموعه این ستارگان هر ساله در دى ماه ، همه شب در مشرق طلوع کرده وپس از پیمودن آسمان ، بامدادان در مغرب غروب مى کنند!

در دو طرف جایگاه معماربزرگ دو ستون کوچک به رنگ طلایى از جنس ‍ برنز وجود دارند که مجوف مى باشند. پرچمفراماسونرى مابین این دو ستون نصب مى گردد.

 در بالاى این دو ستون یک پرگار رسمگردیده که دو شاخه آن رو به بالاست و روى آن یک گونیاى معلق قرار دارد. در محل جلوسرئیس لژ که آن را تخت ونرایل مى نامند، تابلویى که به پرده لژ معروف است به دیوارنصب شده است . در بالاى سر ستون راست یک قطعه سنگى نتراشیده وجود دارد.

 در زیر سنگنتراشیده یک قلم سنگ تراشى و یک چکش دیده مى شود. در پایین سنگ مکعب یک پنجره مشبکوجود دارد که سطح میانى آنرا تصویر خورشیدى پوشانده است

در متن انوار آن و ازوراى تصویر ابرها و از ستارگان و هلال ماه ، شکل انسانى هویداست . دور تمام ایناشیاء را طنابى احاطه کرده که هفت بار پیچیده است و درهر پیچش دو گره دارد.

 اضافاتاین طناب پس از چهارده گره به صورت زنار آویزان است . طنابى نیز دور تا دور تالارکشیده اند که گره دار است . گره ها نشان دهنده اعضاى فراماسونى هستند و به اصطلاحبه وسیله یک حبل المتین پیوستگى همیشگى دارند.
در مقابل درب ورودى تالار و بالاىسکوى سه پله اى که جایگاه معمار بزرگ است ، یک چتر قرمز رنگ با چند ستاره نقره اىقرار گرفته که در بالاى آنها مثلث مقدس نقش شده است .

در وسط مثلث چند حرف عبرىنوشته شده که بیان کننده مفاهیم خاص ماسونى مى باشند. ستارگان لژ نام سه مشعل استکه دو عدد آن در برابر دو استاد ارجمند و سومى در محل استقرار خطیب افروخته مىشوند.

 در فاصله بین سقف و ستونهاى برنزى ، طنابى را با دوازده گره که هر گره نشاندهنده ماهى از سال است . نشیمن گاهها در دو طرف تالار قرار دارند که به رسته شمالىو رسته جنوبى موسومند.

کف معبد را موزایکهاى سیاه و سفید به شکل شطرنجى پر مىکنند و در وسط تابلوى مشمعى انداخته مى شود که منظره تعلیم شاگردان بنایى را بهوسیله استادان نشان مى دهد.

ماسونها موظفند از روى این تابلوها عبور کنند. کاتولیکها معتقدند که فراماسونها تصویر عیسى مسیح (ع ) را در کف تالار معبد مىگسترانند و از روى آن مى گذرند. در لژهاى بزرگ مانند لژ بزرگ انگلستان ، لژ بزرگشرق فرانسه و لژ اسکاتلند آمریکا ده صاحب منصب مسئول وجود دارند که به ترتیب مقامعبارتند از:

1-معمار بزرگ که علاوه بر ریاست جلسات لژها، مقام مرشدى را نیزداراست.

2-رئیس کارگاه یا مبصر اول که پیشکار اول معمار بزرگ است که ادارهامور لژ به دست اوست.

3-ناظم لژ یا مبصر دوم که حفظ انتظامات را به عهدهدارد.

4-ناطق یا خطیب که وکیل مشاور ماسونهاست و همه براى دانستن قوانینفراماسونى به وى مراجعه مى کنند.

5-منشى که صورت جلسات را تدوین و تنظیم مىکند.

6-برادر وحشتناک یا کارشناس که وظیفه او تحقیق درباره سوابق اعضاى جدیداست .

7-رئیس تشریفات که متصدى وارد کردن اعضاى جدید یا میهمانان خارجى است.

8-خزانه دار که وظیفه اش جمع آورى آبنمان اعضاء است و مخارج لژ را تاءمین مىکند.

9-میهمان دار که وظیفه او پذیرایى از حضار و میهمان هاست.

10-برادرستار یا حافظ معبد که حفاظت معبد را به عهده دارد و مانع ورود بیگانگان به لژ مىشود.

هر ساله معمار بزرگ از اعضاى لژ، چند بار سان مى بیند و و حضور همهفراماسونهاى تابع لژ الزامى مى باشد. در این مراسم ، همه اعضا با لباس ‍ رسمىفراماسونرى شرکت مى کنند و پیشبند کوچک چرمى کوچک خود را روى شکم مى بندد.

این پیشبندها را بنایان حرفه اى به هنگام کار به خود مى بستند و ابزار کار را درون آن مىگذاشتند. هر فراماسون در این روز همه نشانهاى را که در مدت عضویت خود در سازمانفراماسونرى ، کسب کرده ، به خود مى آویزد و آنهایى که شارپ یا حمایل دارند، آن رابه خویش ‍ مى بندند.

ماسونها در حالى که ناظم ، ناظر بر کار آنهاست در دو طرف تالارصف مى کشند و منتظر معمار بزرگ مى مانند.

سرانجام معمار بزرگ با کلاه مخصوص خودوارد مى شود. یکى از برجسته ترین فراماسونها فراماسونها پرچم لژ را به دنبال او مىکشد. استاد آهسته از میان دو صف مى گذرد و به دو طرف مسند خود و بر آن جلوس ‍ مىکند

 آنگاه اعضاى هر یک به فراخور مقام خود در جاى خود مى نشیند. به عقیده ماسونهاهر سانى که معمار بزرگ از آنان ، ایشان متغیر کرده و به حقیقت نزدیک تر مى کند.

 

در زیر تصاویری از تعدادی از لژ های مختلف را خواهیم دید .

 

 

منبع : سایت قدر

منبع تصاویر : ماسون یاب – ماسون تیوب – وعده صادق

/ 0 نظر / 272 بازدید