نقد فیلم کد داوینچی

مقدمه  

سالها بود که درباره تهاجم فرهنگی و مقاصد پشت پرده آثار هنری،فیلم ها و محصولات سینمایی که از آن سوی آب ها می آمد هشدار داده می شد. سالها بودکه گفته می شد فرقه ها و کاست های من درآوردی که هر روز به عناوین مختلف عرفان وتصوف و ذن و امثالهم سربرمی آورد، ساخته و پرداخته محافل مشکوک است.

سالها بود کهنسبت به سوءاستفاده حرکت های نامعلوم جمعی بر پایه برخی مطالبات برحق مردم، روشنگریمی شد، اما همواره با نگاهی بدبینانه و از جهت محدود کردن آزادی ها به این هشدارهاو روشنگری ها می نگریستند و از طرفی برخورد حذفی صرف با پدیده های مذکور بدون هرگونه آگاهی بخشی و تنویر افکار، نگاه فوق را تشدید می کرد.

اما به قول معروف، عدوشود سبب خیر اگر خدا خواهد. فیلم رمز داوینچی ساخته اخیر ران هاوارد که کتابش هم سرو صدای فراوانی به پا کرد، در ورای قصه خود که از قضا این بار مستقیماً به مسئلهایدئولوژی پشت ماجرای بسیاری از آثار هنری و فیلم های هالیوودی می پردازد، کلیدگشایش رمز و راز این آثار نیز به شمار می آید.

 خلاصه داستان

پرفسور لانگدون متخصص نمادشناسی متهم پرونده قتل رئیس موزه‌ی لوور می‌شود که به درخواست نوه‌ی مقتول به دنبال کشف قاتل و رمزی که برای آن‌ها گذاشته می‌شوند.

 در این میان گروهی از تندروهای مسیحی قصد از بین بردن افراد دیر صهیون و نابودی رازی هستند که پایه‌ی کلیسا را متزلزل می‌کند که موفق نمی‌شوند و این راز (همسر و فرزند داشتن حضرت مسیح علیه‌السلام) که در آخر فیلم توسط پرفسور کشف می‌شود، همچنان باقی می‌ماند و وفادارن آن همچنان این راز را حفظ می‌کنند.

 نقد فیلم

فیلم برخلاف آنچه در تبلیغاتسرسام آور جهانی مورد تأکید قرار گرفت و از جانب بعضی نویسندگان و منتقدان وطنی همدنبال شد.

 راجع به فرقه واتیکانی اپوس دی نیست، بلکه درباره انجمن سری یهودی استبه نام انجمن مخفی خانقاه صهیون (ریشه های فکری صهیونیسم امروز) که ادعا می شود

 دراوایل هزاره دوم میلادی توسط یکی از پادشاهان فرانسه به نام گاد فروی دوبولیون کهمسیحی هم بوده وطی جنگ های صلیبی هم فاتح اورشلیم شد، به وجود آمده تا راز مهمباقیمانده در خانواده او را حفظ کند.

از همین جا پارادوکس قصه و فیلم شروعمی شود که پادشاهی مسیحی و مدعی دارا بودن یک راز مهم مسیحیت، انجمن مخفی یهودیبرای حفظ رازش تشکیل می دهد! قضیه چیست؟

 مگر همین یهودیان نبودند که حتی بنابر برخیاسناد و مکتوبات تاریخی خود عامل اصلی به صلیب کشیدن حضرت عیسی مسیح(ع)شدند؟

قصه از اینجا و با باز شدن گوشه هایی از راز انجمن مخفی خانقاه صهیون پارادوکس آمیزتر می شود. گوش کنید! بعد از اینکه شخصیت های اصلی فیلم یعنی پرفسوررابرت لنگدن (متخصص آمریکایی نشانه شناسی مذهبی با بازی تام هنکس و سوفی فیوومتخصص رمزگشایی پلیس پاریس با ایفای نقش اداری توتو) متوجه می شوند که مسئول موزهلوور پاریس( از رهبران خانقاه صهیون که ضمناً پدر بزرگ سوفی هم بوده) به دلیل افشایراز مهمی که قصد داشته آن را در اختیار نوه اش بگذارد، به قتل رسیده.

 طی درگیری هاو فراز و نشیب هایی که گام به گام باعث می شود گوشه هایی از راز مذکور به آنهامعلوم شود، به ویلای یکی از دوستان پرفسور لنگدن به نام سرلی تیبینگ (تاریخ شناسبرجسته کاخ سلطنتی انگلیس که از سوی ملکه لقب شوالیه گرفته و تحقیقات مفصلی دربارههمان راز مهم دارد) پناه می برند. سرلی برای سوفی اسرار انجمن مخفی خانقاه صهیون رابرملا می کند.

او با تکیه بر تابلوی شام آخر لئوناردو داوینچی، ادعا می کندکه مقصود از جام مقدس که سالیان متمادی محل بحث عیسویان بوده، واقعاً یک شیء نبوده بلکه یک فرد و آن هم یک زن به نام مریم مجدلیه است که به خلاف تمامی روایات تاریخی،همسر حضرت عیسی مسیح(ع) شده و از او نسلی به وجود می آورد.

از همین جهت او ازاورشلیم گریخت و در فرانسه توسط یهودیان محافظت شد! (جل الخالق! یهودیانی که خودباعث و بانی مصلوب شدن عیسی مسیح شده بودند، حالا از ذریه او مراقبت می کنند)

قرنها بعد نسل او یعنی همان فرزندان عیسی مسیح با سلسله ای از پادشاهان فرانسهدرآمیختند که یکی از نوادگانشان،همان گاد فروی دوبولیون فاتح اورشلیم و بنیانگذارانجمن مخفی خانقاه صهیون بوده است.

 او برای محافظت از اسنادی که افشاگر راز مریممجدلیه است، شوالیه هایی را به نگهبانی از آنها می گمارد و یهودیان انجمن در طولتاریخ حافظ آن راز و فرزندان مسیح شده اند تا مسیحیت واقعی به دور از تعرض کلیساباقی بماند!

واقعاً این هم از شوخی های تاریخ نویسان و راویان امروزی است که لابهلای زورق فیلم های جذاب هر هجویاتی را به خورد مخاطبشان می دهند و برای اینکه آنهجویات چندان توی ذوق مخاطبان نزند، مانور تبلیغاتی شان را بر روی جنبه های نهچندان مهم فیلم قرار دهند (مثل آنچه برای فیلم رمز داوینچی روی فرقه اپوس دی صورتگرفت) و البته ورای آن، ایدئولوژی صاحبان سرمایه و کارفرمایان خود را قالب می کنند.

ادعای محافظت از راز مسیحیت، بزرگترین ترفند برایپوشاندن ماهیت یهودی طراحان قصه است و البته این قضیه خلق الساعه نبوده و پشتوانه وزمینه ای تاریخی و کهن دارد.

 شاید از همان اوایل هزاره دوم که فرقه های مخفی و تصوفیهود تحت عناوینی مانند کابالا و فرانکسیم به وجود آمدند و با سوءاستفاده از وضعیتنابسامان کلیسای قرون وسطی و رنجی که مسیحیان مؤمن از اختلافات رهبران مسیحیت میبردند، قصد کردند که بالاخره به انزوای هزار ساله یهودیان پایان بخشند. از همین روبرای جذب مسیحیان به فرقه های مخفی خود (که در اصل یهودی منش بودند) خود را پیرومسیحیت اولیه و مخالف مسیحیت تعریف شده کلیسا معرفی کردند، بنابراین بسیاری ازمسیحیان را به فرقه های خود جلب کردند.

آنها بعداً مدعی شدند که اساساً حضرت عیسی  بن مریم در واقع مسیح اصلی نبوده و بشارت دهنده واقعی مسیح بن داوود بوده که درآینده ظهور می کند.

ادعای حفاظت از ذریه آن مسیح اولیه هم یکی دیگر از همانترفندهایی بود که مسیحیان را نسبت به حضرت عیسی مسیح(ع) بی  اعتقاد ساخته و برایظهور مسیح جدید (در واقع از میان یهودیان) آماده کنند. نکته جالب آنکه حتی تئودورهرتزل (بنیانگذار تفکر صهیونیسم در اواخر قرن نوزدهم) هم در ابتدا مردم را بهمسیحیت دعوت می کرد و خود را پیرو مسیحیت واقعی معرفی می کرد.

نویسنده داستاندن براونو سازندگان فیلم رمز داوینچی این بار برخلاف معمول ایدئولوژی پردازانهالیوود، (شاید عمداً) خیلی شعاری و واضح، عقاید خود را بیان کرده و برخلاف آنچه کهدر خود فیلم مطرح می شود، به لابه لای قصه ها و موسیقی پر نماد و مملو از سمبلنرفته اند.

در کتاب و فیلم مطرح می شود که در طول تاریخ بسیاری از هنرمندان پیروخانقاه صهیون، در عین حال افشاگر راز مریم مجدلیه یعنی همان جام مقدس   و فرزندانمسیح بوده اند، یعنی در واقع ایدئولوژی صهیون را تبلیغ کرده اند و از اسامی افراد وآثار ذیل صریحاً نام برده می شود:

 لئوناردو داوینچی که از اربابان خانقاه بوده تاویکتور هوگو و بوتیچلی و ایزاک نیوتن و بتهوون و سمفونی فلوت سحر آمیز و... حتیوالت دیسنی و قصه های معروفش مثل سیندرلا و سفید برفی و زیبای خفته و... کارتونهایی مثل شرک و پری دریایی و... هری پاتر چرا که همگی به دنبال بانو یا فرزندان ونسل گمشده و همان راز جام بوده اند.

در نقاط مختلفی از کتاب و فیلم به نشانه ها و خصوصاً علامت مخصوص صهیونیسم(یا همان ستاره داوود) به طور واضح اشاره می شود. بارها در فصل های گوناگون، بهمثلث ها و هرم های مستقیم و وارونه و ترکیبشان که علامت صهیونیسم را می سازد، تأکیدمی شود و  آن را در تصاویر متعددی به نمایش درمی آورند.

در دیالوگ های توضیحی مابینشخصیت های فیلم و مونولوگ طولانی سرلی تیبینگ و همچنین بعداً در توصیفات دیگرپرفسور لانگدون، علامت صهیونیسم، نشانه تقدس زن و مرد، تعادل ارتباط آنها و قدرتبشریت تلقی می شود و حتی بر سردر عبادتگاه راسلین (انتهای آدرسی که از راز و رمزهایپدر بزرگ سوفی حاصل می شود و در اواخر فیلم هم مکان اصلی خانقاه صهیون و هواداراننسل عیسی مسیح و مریم مجدلیه معرفی می شود) همان علامت صهیونیسم به طور شفاف درکادر دوربین قرار می گیرد.

این فرقه هم اکنون نیز تحت عنوان کابالا (انجمن تصوفیهود) فعال است و البته این روزها دیگر مخفی نبوده و بنابه دست و دلبازی رؤسایسرمایه دارش که حاکم بر عظیم ترین کمپانی ها و مؤسسات صنعتی، تجاری و رسانه ای دنیاهستند، کاملاً علنی فعالیت می کند.

جالب است بدانید رهبر 75 سالة این فرقه به نام فیوال گروبرگر که اینک با نام (فیلیپ برگ) شناخته می‌شود و به نوشتة روزنامة دیلی میل از قدرتمندان پشت پردة هالیوود است، به کمک همسرش و به طور آشکار مرکز آموزش کابالا را تأسیس نموده و بسیاری از هنرپیشه‌های معروف را به خود جلب کرده:

 از جمله مدونا،الیزابت تیلور، باربرا استرایسند، دیان کیتن، دمی مور، بریتنی اسپیرز، وینونا رایدر، میک جاگر و حتّی از فوتبالیست‌ها دیوید بکام و زنش را به عضویت فرقة مزبور درآورده است.

حالا می‌توان دریافت

 که چرا مثلاً شهر آزادیبخش فیلم (ماتریکس)، هم‌نام (صهیون) و همان خانقاه مخفی یهودی‌هاست و زایان (تلفظ انگلیسی صهیون) نامیده می‌شود.

 که چرا این‌چنین برای داستان نه چندان تازه‌ای به نام(هری پاتر) هزینه‌های سرسام آور صرف می‌شود.

 که چرا از آن همه امپراتوران خونخوار روم، فقط ماجرای (تیتوس) که یهودیان را قتل عام کرد به فیلم برگردانده می‌شود.

حالا می‌توان متوجه شد که قضایای نمایش مناسک جنسی که در اغلب فیلم‌های هالیوودی نمودی فریبنده دارد از کجا ناشی می‌شود و اصلاً آن کالت‌های عجیب و غریب عرفان جنسی از چه تفکر و مشربه‌ای تغذیه می‌شوند و یا برخی هواداری‌های افراطی و فمینیستی از حقوق زنان از کجا آب می‌خورد.

آری، شمشیرها از رو بسته شده‌اند، حالا صهیونیست‌ها هم مأموران فرهنگی‌شان را از پشت پرده بیرون انداخته‌اند. شاید هم اینها مأموران سوخته‌ای بوده‌اند و از این پس، برنامه و طرح‌های تازه‌ای در دستور قرار گرفته است. 

 نکات دیگر

1- فیلم اقتباسی از قسمت دوّم رمان‌های سه‌گانه‌ی دن براوناست. گفته می‌شود براون فردی آتئیست (بی خدایی) و ضدّ مذهب است. او اصرار دارد که این رمان را واقعی جلوه داده و در کتیبه‌ی کتاب هم نوشته:

(همه شرح جزئیات آثار هنری و معماری و مذهبی مبتنی بر اسناد واقعی است و داستان بر اساس رگه‌هایی از واقعیت به این نقطه رسیده ‌است)

 2- در فیلم گروهی به عنوان شوالیه‌های معبد یا دیر صهیون مطرح می‌شوند که نام‌های دیگر فراماسون‌ها هستند. همان‌ها این راز یعنی جام مقدّس را نگهداری می‌کنند و برخی مراسم دیر (مثل هیروس گاموس) نیز در فیلم دیده می‌شود یا به نوعی در دیالوگ‌ها تبیین می‌گردند

 همچنین ادعا می‌شود داوینچی، نیوتن و افراد مشهور دیگر همگی از افراد این دیر و فراماسون هستند که همه بر اساس همان ادعای پوشالی فراماسونری مبنی بر تاریخ سازی بنا شده است.

 3- فراماسونری یا فراموشخانه ابتدا توسّط گروهی از بنّاها علیه فئودال‌ها در سال 1093م تشکیل شد که در زمینه‌ی معماری مکان‌های مذهبی فعّالیّت داشتند.

 تا آنکه در سال 1717م توسّط انگلیسی‌ها رشته‌ی امور تغییر کرد و به یک سازمان مخوف و مخفی با زمینه‌های یهودی تبدیل شد، که قصد براندازی و تخریب ادیان دیگر را دارد و از انجام هیچ‌گونه عملی اِبا ندارند.

فراماسون‌ها به گونه‌های مختلف سعی در تاریخ‌سازی‌های گوناگون دارند.

 4- استنادهای فیلم تخیلی بوده و مثلاً نکاتی که از تابلوی شام آخر داوینچی یا مونالیزا مطرح می‌شود مورد قبول افراد متخصص در این زمینه نیست. در مقابل این فیلم کلیسا موضع‌گیری کرده و منتقدین هم از فیلم استقبال نکرده‌اند.

5- فیلم سعی می‌کند افراد را طوری درگیر جزئیات و پیچیدگی‌ها خود کند تا اصل بحث به عنوان یک فرض قطعی بماند و با سیر جستجوگرانه‌ی فیلم سعی در تثبیت این نتیجه در مخاطب خود دارد.

 6- در فیلم نمادهای زیادی از جمله پنتاگرام یا ستاره‌ی پنج‌پر، ستاره‌ی شش‌پر و... با فلسفه‌بافی‌های خاص فیلم مطرح می‌شود که مشابه آن در فرقه‌های باطلی همچون شیطان‌پرستی یا کابالا نیز دیده می‌شود.

 7-در فیلم مری‌مک‌دالن یا مریم مجدلیه به عنوان همسر حضرت مسیح معرفی می‌شود که در عقاید مسیحی فاحشه‌ای بوده که حضرت او را از سنگسار نجات داده است که البته آنچه صحیح‌ است بیماری بدون علاج این زن و شفا یافتن او توسط حضرت مسیح است که باعث دینداری او می‌گردد و هر آنچه در فیلم و نمونه‌های مشابه مبنی بر ارتباط یا ازدواج با حضرت مسیح مطرح می‌شود کذب محض است و از جهت تاریخی قابل اثبات نیست.

 8-  اعای حفاظت از ذریة آن مسیح اوّلیه هم یکی دیگر از همان ترفندهایی بود که مسیحیان را نسبت به حضرت عیسی مسیح (ع) بی‌اعتقاد ساخته تا آنها را  برای ظهور مسیح جدید (در واقع از میان یهودیان) آماده نماید.

 9- آپوکالیپس یا آخرالزمان از موضوعات قدیمی در عالم سینما به شمار می‌آید. می‌توان گفت از فیلم‌هایی مانند:

( متروپلیسساخته فریتز لانگ در سال1927 ) و (چیزهای آینده ساخته ویلیام کامرون منزیس در سال 1936  ) گرفته تا (جنگ دنیاها) و (روز استقلال)

10- انتظار پایان روزهاو تلاش نیروهای ضدّ مسیح برای غلبه بر زمین بنا برآنچه در مکاشفات یوحنا در عهد جدید آمده و  ظهور مسیح موعود و بالاخره وقوع نبرد (آرماگدون) از جمله موضوعاتی است که به انحاء مختلف و با انواع زبان و بیان امروزی، در اقسام قالب‌های درام از قبیل:

علمی- تخیل و هراس و حادثه‌ای  و ملودرام  و پلیسی و حتّی کمدی و فیلم‌های کودکانه بر پردة سینماها رفته و می‌رود.

  امّا در این میان، در سال 2006 اتفاقی افتاد که شاید بتوان آن را در تاریخ سینما، بی‌نظیر دانست و آن ساخت فیلم رمز داوینچی براساس کتابی که چند  سال پیش از آن به وسیلة دن براون تالیف و انتشار یافت بود که برای نخستین بار تلاش‌های مختلف نیروهای گوناگون از جمله عوامل فرهنگی و هنری در طول قرون متمادی و به خصوص سینما در جهان امروز را برای زنده نگه‌داشتن آرمان مسیح موعود صهیونیست‌ها، در برابر دیدگان عموم قرار می‌داد.

 

 

 

/ 1 نظر / 174 بازدید
خانم فاطمه

استاد رائفی پور توی سخن رانی راز ذریشون علاوه بر این چیزهایی که شما گفتین با کلی سند و مدرک ثابت کرد اینا میخوان بگن مسیح ذریه ای داشته که مردم منتظر موعود وعده داده شده از طرف عیسی باشن نه از طرف پنج تن که همه جا بهش اشاره شده درواقع دارن تقلبی یه چیز با ارزش رو تولید میکن[گل]