شهادت سید الساجدین (ع) + تصویر

شهادت امام سجاد (ع)

 

 

حضرتزین العابدین و سید الساجدین (ع)که خیر محض و طهارت و قداست و زکاءصرف و صلابت و فراست و شجاعت مطلق و خدمت و دلسوزی خیرخواهی کامل برای جامعهاسلامی و در یک کلمه مجمع الفضائل و الکمالات بودند.

 پس از گذاردن یک عمر پر برکتکه در حساس ترین مقطع تاریخ اسلام واقع شده بود و با انجام افتخار آمیز وظائف خطیرامامت با همه دردها و مشقتها و ناراحتیها و غربتها و با مشاهده طلوع اولین ثمرات بابرکت مجاهدات طاقت فرسای خود و به بارنشستن تمامی برنامه های کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت که با سیاست الهی خود طراحی نموده بودند، سرانجام به دست پلید دستگاه کثیفاموی با مدیریت ثمره شجره خبیثه مروانیولید بن عبدالملکمسموم و به شهادترسیدند.

آری حضرت که وجود اقدسشان خاری بود در چشم خفاشان غاصب نظام حاکمبا روشن شدن آثار وجودی آن بزرگوار که کاملاً نظام اموی را غافلگیر کرده بودند،توسط سردمداران پلید این نظام مسموم گردیدند و با رفتن خاکیان را در سوگ خودگذاشتند.

ولی آثار وجودی آن بنده برگزیده حق تا زمین و زمان به وجود ادامهمی دهند، پا برجاست و هر سالک و عارضی که خواهان وصال حضرت دوست است، چاره ای جزنوشیدن از منبع آثار معنوی و عرفانی آن عارف بزرگ برجسته اند و به ویژه زمزمه نمودنمناجاتهای عاشقانه و عارفانه آن حضرت برای همه طالبان ، شفابخش و آرام بخش خواهدبود.  

 

/ 0 نظر / 29 بازدید