یاران امام زمان ( 313 یار اصلی)

2 ـ ویژگی هاى مخصوص یاران خالص یعنى 313 نفر از دیدگاه روایات علاوه بر خصوصیات یاران امام که در ابتدای این مبحث آورده شد پاره ای دیگر از ویژگی های آنان در ذیل بیان می گردد: الف) امام مهدى (عج) در انتظار آنها به سر مى برد هنگام ظهور امـام قائم (ع) آن حضرت قبل از آنکه کنار کعبه برود و تکیه بر کعبه کند و صداى دل آراى خــود را بلند کرده و به جهانیان برساند ، در مکانى به نام ذى طوى در انتظار 313 نفر از یاران خاصش توقف مى کند تا اینکه آنها مى آیند و به آن حضرت مى پیوندند... و از آنجا همراه امام به کنار کعبه مى روند . ب) 313 نفر از اطراف جهان جمع مى شوند امام باقر ع مى فرماید : خداوند براى حضرت قائم (عج) از دورترین شهرها به تعداد جنگاوران جنگ بدر، 313 مرد را جمع مى کند. ج) 313 نفر نخستین بیعت کنندگان با حضرت قائم(عج) هستند

هنگام ظهور نخستین کسانى که پس از جبرییل امین با امام قائم (عج) بیعت مى کنند ، همین 313 نفر هستند و ایـن مطلب در احادیث آمده است. البته بــایــد تــوجـه داشت که آغاز ظهور یاران امام زمان 313 نفرند و گرنه بطور سریع به ریاران آن حضرت افزوده مى شود، بطورى که در همان آغاز به چندین هزار نفر خواهند رسید. (در واقع اینها یاران خاص و نزدیک امام هستند.)

د) 313 نفرجانبازان سلحشوراند امام سجاد )ع (مى فرماید :

(این 313 نفر در حدّى از ایثار و جانبازى و شجاعت و سلحشورى هستند کــه دشمنان قــائــم جمع مى شوند تـا آن حضرت را به قتل برسانند ، همین 313 نفر با دفاع قهرمانانه در راه آن حضرت دشمنان را دفع مى کنند. )

هـ) 313 نفر پرچمداران و حاکمان روى زمین هستند

امام صادق( ع) فرمود :

(گـویــا امــام قــائـم (عج) را بر بالاى منبر کوفه مى نگرم که یارانش 313 نفر مرد به تعداد جنگاوران مسلمانان جنگ بدر اطرافش را گرفته اند این یاران پرچمداران و حاکمان بر مردم در زمین از جانب خداوند هستند. )

و) 313 نفر امت معدوده و همچون پاره هاى ابرهاى متراکم هستند

در قرآن مى خوانیم ـ هر جا که باشید ، خداوند همه شما را حاضر مى کند ـ در تفسیر این آیه شریفه امام باقر (ع) مى فرماید :

(منظور یاران قائم (عج) اند که 313 نفرند ، بــه خــدا سـوگـنـد منظور از امـت معدوده کـه (در سوره هود آمده) آنها هستند. به خدا سوگند در یک ساعت همگى جمع مى شوند ، همچون پاره هاى ابر پائیزى که بر اثر باد جمع و متراکم مى گردد.)

ز) 313 نفر رکن ها و پایه هاى خلل ناپذیر و پشتیبانان محکم اند

امــام صـادق در تفسیر آیــه 70 سوره هود که در آن آمده ، حضرت لوط به قوم سرکش و تبهکار خود گفت :

(لو أن ّ لى بکم قوّة او آوى الى رکن شدید» ، فرمود : منظور از قوة همان قائم (عج) است و منظور از رکن (پشتیبان محکم) 313 نفر از یارانش هستند.)

ح) بیشتر آنها عجمی هستند

امام باقر ع فرمود :

(امــام قـائـم (عج) داراى 313 نفر یــاور اسـت که این افراد از عجم هستند، برخى از آنها در روز بر روى ابر سوار شده و راه مى روند و به نام و پدر و اوصاف و نسب معروفند. )

ط) دست خدا بالاى سر حضرت مهدى (عج) و یارانش است

این مطلب از آیه شریفه «ان تنصروالله ینصرکم و یثبّت اقدامکم» استفاده مى شود.

ى) 50 نفر از 313 نفر یار مخصوص امام زمان (عج) از زنان هستند

امام باقر (ع) مـى فـرماید : سوگند به خدا سیصد و اندى نفر مرد مى آیند که در میانشان 50 نفر زن هستند، آمدنشان همچون ابرهاى پاییزىاست.

تعداد یاران امام زمان (عج)

امام صادق (ع) از پدرانش و از جدّ بزرگوارش رسول خدا (ص) روایت می کند که فرمود:

( یا علی! هنگامی کهقائم ما ظهور کند، 313 نفر به تعداد اصحاب بدر گِرد او جمع می شوند.)

در حدیث دیگری از امام باقر (ع) تعداد یاران حضرت مهدی 300 نفر ذکرشده است.

امام صادق (ع) می فرماید:

(درحالی که جوانان شیعه در خانه هایشان خوابیده اند ناگهان در یک شب بدون قرار قبلی برگِرد امامشان جمع می شوند و هنگام صبح درمکههستند. )

امام باقر(ع) می فرماید:

( هنگام ظهور اندکی بیش از سیصد و ده نفر که در میان آنها پنجاه نفر زنهستند در مکه گرد هم جمع می شوند. )

مفضلبن عمراز امام صادق (ع) روایت می کند که فرمود :

(هنگامی که به حضرت مهدی ]عج[ اجازه ظهور داده می شود، خداوند او را به نام عبرانی اش می خواندو 313 نفر یارانش را همانند ابرهای پاییزی گرد هم جمع می کند. این ها پرچمدارانحضرت مهدی هستند)

 مفضل بن عمر از امام صادق (ع) درحدیث دیگری روایت می کند که فرمود :

(گویا قائم[ عج] را بر فراز کوفه می نگرمکه اطرافش 313 نفر، به تعداد اصحاب بدر، هستند. آنها فرماندهان حضرت مهدی و حاکمان خدا در زمین هستند.)

امام صادق (ع) می فرماید:

( گویا قائم[عج]را بر فراز منبرکوفه می نگرم که اطرافش 313 نفر به تعداداصحاب بدرهستند ‍؛ کسانی که پرچمداران حضرتمهدی و حاکمان خدا بر مردم در زمین هستند)

 313 یار اصلی  امام زمان در روایت حضرت علی(ع)

این یاران همان هایی هستند که در آینده نزدیک و از شهر های مختلف به امام خود می پیوندندو امیر المومنین علی(ع) طی روایت زیر آنها را نام برده است:

گروهی از صاحبان فضل و علم و یاران امیر المومنین علی (ع) نزد ایشان رفتند و گفتند :

مهدی را برای ما وصف کن زیرا دلهای ما مشتاق ذکر اوست.

حضرت فرمود:

(اوست که صاحب رویی مانند ماه و نور و پیشانی و درخشندگی دارد و صاحب نشانه و خالی است . دانا ست در حالتی که کسی از بشر اورا تعلیم نداده و خبر دهنده است به آنچه خواهد بود و خواهد شدپیش از آنکه تعلیم داده شود. گروه مردم آکاه باشید به درستی که حدود دین در میان ما بر پاشد.عهد آن از ما گرفته شد.

آگاه باشید به درستی که مهدی طلب قصاص می کند از کسی که نمی شناسد حق مارا و او گواه بر حق خداست بر خلق او.

نام او مانند نام جد او رسول خدا (ص) است و پسر حسن بن علی عسکری از اولاد فاطمه و از ذریه فرزندم حسین است.

پس چون قیام کند جمع می شوند به سوی او یارانش که به شمار اصحاب بدر و اصحاب طالوتندو ایشان 313 نفرند که همه آنها شیرانی هستند که از کمینگاه خود بیرون آیند . مانند پاره های آهن اگر ایشان اراده کنند که کوه های سخت را از جا بکنند هر آئینه آنها را از جای خود می کنند .

پس ایشانند کسانی که به یگانگی خدا را پرستش می کنند .در شب ها مانند زنان جوان مرده از ترس خدا و خشیت او نمازگزارند و روزه دارانند در روز.

دلهایشان با هم جمع و یکی است در دوستی کردن با همدیگر و پند دادن به یکدیگر .

آگاه باشید که من هر آئینه می شناسم نام های ایشان و شهر های ایشان را.)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

سپس به این صورت فرمودند:

                                                                                                                       

از بصره: علی و محارب

       
/ 0 نظر / 7 بازدید