یاجوج وماجوج

معنیلغوی یاجوج به معنی آتش زننده و معنای ماجوج به معنی آتش گیرنده میباشد با این حسابیاجوج اشعه های مضر خورشید میباشد و ماجوج سنگهای آسمانی میباشند که خطرهردوی آنها توسط لایه اوزون که دور زمین کشیده شده برطرف میگردد و لایه اوزون هماندیواری است که ذوالقرنین آنرا کشیده است.


یاجوج و ماجوج دو شخصیت یا امتی بوده‌اند که ذوالقرنین در قرآن کریم از آنان با عنوان مفسد فی الارض یاد کرده است. ماجرای این دو در دوره بعد از ظهور و پس از جریان دجال، تکرار می‌شود که از حیث گستره و طرف‌های درگیر و دیگر ویژگی‌ها کاملاً متفاوت با آن خواهد بود. بررسی ماجرای یأجوج و ماجوج مجال مفصلی می‌طلبد و علاقه مندان می‌توانند کتاب یأجوج و مأجوج نوشته شیخ توفیق حسن علویه را مطالعه نمایند. فتنه این دو نیز به دست امام عصر(عج) برچیده می‌شود.

کلمه های یأجوج و مأجوج، ریشه ی عربی ندارند. بعضی معتقدند که این دو کلمه در اصل به زبان یونانی بر می گردد که نزد آنان  " گاگ  و ماگاگ "  تلفظ می شده  و  به همین شکل در دیگر زبان های اروپایی انتقال یافته است . سپس با تغییر مختصری به زبان عبری و آنگاه از زبان عبری با تغییرات دیگری وارد زبان عربی شده ست.

نویسندگان تفسیر نمونه در جلد ۱۲ صفحه ی ۵۵۱  با استناد به دلایل فراوان تاریخی، اینان را متعلق به منطقه ای در شمال شرقی زمین، در نواحی مغولستان می دانند. جایی که ساکنانش به سرعت زاد و ولد می کردند و تبدیل به چشمه های جوشانی از انسان می شدند و چون سیل جوشانی سرزمین های اطراف را تصرف می کردند و زیر پوشش قرار می دادند.

یاجوج و ماجوج در تورات

در تورات در کتاب حزقیل فصل سی و هشتم و فصل سی و نهم، و در کتاب رؤیای یـوحنا فصل بیستم، از آنها به عنوان گوگ و ماگوگ یاد شده‌است، که معرب آن یاجوج و ماجوج می‌باشد. بـه گـفـتـه مفسر قرآن علامه طباطبایی در المیزان، از مجموع گفته‌های تورات استفاده مـی شـود کـه ماجوج یا یاجوج و ماجوج، گروه یا گروه‌های بزرگی بودند که در دوردست‌ترین نقطه شمال آسیا زندگی داشتند مردمی جنگجو و غارتگر بودند. بـعـضـی مـعـتـقـدنـد ایـن دو کـلمـه عـبـری اسـت، ولی در اصل از زبان یونانی به عبری منتقل شده‌است و در زبان یونانی گاگ و ماگاگ تلفظ مـی شـده، کـه در سـایـر لغـات اروپـایی نـیـز بـه هـمـیـن صـورت انتقال یافته‌است.

در اصحاح دهم از سفر تکوین تورات:

 (اینان فرزندان دودمان نوح اند: سام و حام و یافث که پس از طوفان برای هر یک فرزندانی شد، فرزندان یافث عبارت بودند از جومر و ماجوج و مادای و باوان و نوبال و ماشک و نبراس)

  یاجوج وماجوج در کتاب حزقیال

در کتاب حزقیال اصحاح سی و هشتم آمده:

 (خطاب سخن رب به من شد که می‌گفت:

 ای فرزند آدم روی خود متوجه جوج سرزمین ماجوج رئیس روش ماشک و نوبال، کن، و نبوت خود را اعلام بدار و بگو آقا و سید و رب این چنین گفته: ای جوج رئیس روش ماشک و نوبال، علیه تو برخاستم، تو را برمی گردانم و دهنه‌هایی در دو فک تو می‌کنم، و تو و همه لشکرت را چه پیاده و چه سواره بیرون می‌سازم، در حالی که همه آنان فاخرترین لباس بر تن داشته باشند، و جماعتی سترگ و با سپر باشند همه شان شمشیرها به دست داشته باشند، فارس و کوش و فوط با ایشان باشد که همه با سپر و کلاه خود باشند، و جومر و همه لشکرش و خانواده نوجرمه از اواخر شمال با همه لشکرش شعبه‌های کثیری با تو باشند)

می‌گوید:

(به همین جهت ای پسر آدم باید ادعای پیغمبری کنی و به جوج بگویی سید رب امروز در نزدیکی سکنای شعب اسرائیل در حالی که در امن هستند چنین گفته: آیا نمی‌دانی و از محلت از بالای شمال می‌آیی)

در اصحاح سی و نهم داستان پیشین را دنبال نموده می‌گوید:

(و تو ای پسر آدم برای جوج ادعای پیغمبری کن و بگو سید رب اینچنین گفته: اینک من علیه همراه‌ای جوج ای رئیس روش ماشک و نوبال و اردک و اقودک، و تو را از بالاهای شمال بالا می‌برم، و به کوه‌های اسرائیل می‌آورم، و کمانت را از دست چپت و تیرهایت را از دست راستت می‌زنم، که بر کوه‌های اسرائیل بیفتی، و همه لشکریان و شعوبی که با تو هستند بیفتند، آیا می‌خواهی خوراک مرغان کاشر از هر نوع و وحشیهای بیابان شوی؟ بر روی زمین بیفتی؟ چون من به سخن سید رب سخن گفتم، و آتشی بر ماجوج و بر ساکنین در جزائر ایمن می‌فرستم، آنگاه است که می‌دانند منم رب)

یاجوج وماجوج در مکاشفات یوحنا

در خواب یوحنا در اصحاح بیستم می‌گوید:

(فرشته‌ای دیدم که از آسمان نازل می‌شد و با او است کلید دوزخ و سلسله و زنجیر بزرگی بر دست دارد، پس می‌گیرد اژدهای زنده قدیمی را که همان ابلیس و اهریمن باشد، و او را هزار سال زنجیر می‌کند، و به جهنمش می‌اندازد و درب دوزخ را به رویش بسته قفل می‌کند، تا دیگر امتهای بعدی را گمراه نکند، و پس از همه شدن هزار سال البته باید آزاد شود، و مدت اندکی رها گردد)

 آنگاه می‌گوید:

 (پس وقتی هزار سال تمام شد اهریمن از زندانش آزاد گشته بیرون می‌شود، تا امتها را که در چهار گوشه زمینند جوج و ماجوج همه را برای جنگ جمع کند در حالی که عددشان مانند ریگ دریا باشد، پس بر پهنای گیتی سوار شوند و لشکرگاه قدیسین را احاطه کنند و نیز مدینه محبوبه را محاصره نمایند، آنگاه آتشی از ناحیه خدا از آسمان نازل شود و همه شان را بخورد، و ابلیس هم که گمراهشان می‌کرد در دریاچه آتش و کبریت بیفتد، و با وحشی و پیغمبر دروغگو بباشد، و به زودی شب و روز عذاب شود تا ابد الا بدین)

 از این قسمت که نقل شده بهره گیری می‌شود که  یاجوج و ماجوج امتی و یا امتهائی سترگ بوده‌اند، و در قسمت‌های بالای شمال آسیا از آبادیهای آن روز زمین می‌زیسته‌اند، و مردمانی جنگجو و سرشناس به جنگ و تاراج بوده‌اند. 

یاجوج و ماجوج در قرآن

در قرآن در دو سوره از یاجوج و ماجوج سخن به میان آمده‌است، اول در سوره کهف آیات ۹۳ تا ۹۸، و دیگربار در سوره انبیاء آیهٔ ۹۶. آیـات قـرآن بـه خوبی گواهی می‌دهند که این دو نام متعلق به دو قبیله وحشی خونخوار بوده‌است، که مزاحمت شدیدی برای ساکنان اطراف مرکز سکونت خود داشته‌اند.

آنچه از  آیات فوق و منابع تاریخی بر می آید این است که این دو نام، متعلق به دو قبیله و گروه وحشی، متجاوز و آشوبگر است که در زمان خود به قبایل اطراف و ساکنان آبادی های مجاور یا حتی دوردست تر، حمله  و با کشت وکشتار و ویرانگری آسایش دیگران را سلب می کردند. این ها گروه های بزرگی بوده اند که در دوردست ترین نقطه ی شمال آسیا زندگی می کردند و مردمی جنگجو و غارتگر بودند.  بعضی از مفسران مثل علامه طباطبائی این مطلب را از مجموع گفته های تورات استفاده و نقل کرده اند.

                                                         
بسم الله الرحمنالرحمن الرحیم


(و به راه افتاد ، تا وقتى که به درّه اى میان آن دو کوه(از کوه هاى قفقاز ) رسید ، در مجاورت آن دو کوه ، قومى عقب مانده را یافت که بهآسانى مفهوم هیچ سخنى را درک نمى کردند (93)


گفتند : اى ذوالقرنین ، قبیله(  یأجوج و  مأجوج ) فسادگرند . آنان به این سرزمین هجوم مى آورند و به قتل و غارتما مى پردازند . آیا براى تو از اموال خود مزدى مقرّر کنیم که میان ما و آنان سدّىبنا کنى ؟(94)


ذوالقرنین گفت : من به اموال شما نیازى ندارم . آنچه پروردگارم بهمن در آن توانایى بخشیده بهتر از دستمزدى است که شما به من مى پردازید . اگرخواهانِ بناى سدّ هستید ، مرا با نیروى انسانى و تهیه مصالح سدّ یارى دهید که منمیان شما و آنان سدّى استوار بنا خواهم کرد (95)


سپس گفت : پاره هاى آهن به منبدهید . پس از آن که پاره هاى آهن را آوردند ، آنها را روى هم چید ، و وقتى میان آندو کوه را با پاره هاى آهن و مواد لازم پر کرد و آن دو را برابر ساخت ، گفت : در دمهاى آهنگرى بدمید . هنگامى که آنها را بسان آتش گداخته کرد گفت : مسِ ذوب شده به مندهید تا بر شکاف هاى آن فروریزم (96)


بدین ترتیب سدّى بلند و استوار ساخت . ازآن پس قبیله یأجوج و مأجوج نه توانستند از آن بالا روند و نه توانستند در آن رخنهاى پدید آورند (97)


ذو القرنین گفت : این سد رحمتى از جانب پروردگار من است کهبدین وسیله امّت هایى از گزند فسادگران مصون مى مانند ، و این سدّ تا فرا رسیدنوعده الهى پایدار است ، و هنگامى که وعده پروردگارم فرا رسد آن را با خاک یکسان مىکند ، و وعده پروردگارم راست و درست است(98)

 
از کلام مفسّرین و مباحث تاریخى روشن مى‌شود که «یأجوج و مأجوج» دو قبیله‌ى وحشى بودند که در قسمت‌هاى شمال آسیا زندگى مى‌کردند و مزاحم مردم اطراف خود‌شان مى‌شدند.


برخى مفسّران نوشته‌اند:

(اینها گروهى بودند که حدود 500 سال قبل از میلاد در عصر کورش زندگى مى‌کردند و به سرزمین‌هاى ایران نیز هجوم آوردند که با اتحاد حکومت (ماد) و (پارس)شکست خوردند و حتى مردم(قفقاز) از (کورش) خواستند که در مقابل اینها سدّى بنا کند.

یاجوج وماجوج در کلام حضرت علی (ع)

امیرالمومنین علیه السلام گفت :

(بالای ایشان یک به دست بیش نیست و برخی از ایشاندرازند و ایشان دندان و چنگال دارند چنانکه سباع . چون چیزی خورند آواز دندانهایایشان بمانند اشتر باشد که نشخوار کند یا ستور که علف خورند و بمانند چهارپای مویدارند بر اندام و پوشش ایشان موی است از سرما و گرما به آن موی خویشتن راپوشیدهدارند و گوشهای بزرگ دارند، یکی پر موی چون پشم گوسفند و یکی اندک موی . چون بخسبندلحاف کنند و دیگری دواج بسازند و هیچ از ایشان نباشد که بمیرند الا آنکه هزار فرزندبزایند. چون هزار تمام بزاید بداند که وقت مرگ است او را. و به وقت ربیع چنانکه ماراباران آید ایشان را از دریا ماهی آید. چندانکه جز خدای حد و اندازه آن نداند. ایشان بگیرند آن ماهیان را و ذخیره کنند تا سال دیگر و یکدیگر را با آواز کبوترخوانند و آواز بلندشان چون بانگ گرگ باشد و جفت چنان گیرند چون بهائم .)


جنس یأجوج و مأجوج

از آیات قرآن چنین به دست مى آید که یأجوج و مأجوج،نام دو قبیله فسادگر بوده که براى مردم روزگار خود مزاحمت فراوانى به وجود آوردهبودند، البته در مورد نژاد، مکان و محل اسکان این قوم روایت هاى گوناگونى آمده کهاعتماد به آنها دشوار است! در یکى از این روایات آمده است که یأجوج و مأجوج نام دوقبیله از نسل یافث فرزند حضرت نوح(علیه السلام)مى باشد. کسایى در عرائس مى گوید

یافث به سوى مشرق رفت و در آنجا داراى چهار فرزند شد به نام هاى جومر، بنرش، اشار واسقویل. و میاشح و یأجوج و مأجوج از فرزندان ایشان هستند.
در هر صورت آنچه مسلماست آن که این دو قبیله از بنى آدم بوده اند نه طایفه اى از جن یا شیطا،

 

 نسل یاجوج و ماجوج

می گویند یأجوج و مأجوج از نسل ماغوغ بن یافث بننوح اند و بقول بعضی از نسل کومر بن یافث.

 برخی گفته اندیأجوج و مأجوج مشتق از اجیج است به معنی زبانه کشیدن آتش. و گفته اند دو کلمه اعجمیباشند و دو امت بزرگ از ترک هستند.           

نژادهای هندی، سندی، سیاهان، حبشی ها، زنگی ها، قبطی ها و بربرها همه از نسل حام بن نوح و از طریق فرزندانش کوش، قوط و کنعان به وجود آمده اند. اما نسل یافث بن نوح  از طریق هفت فرزندش در نژادهای ترک، چین، فرنگی ها، صقالبه و یأجوج و مأجوج گسترش یافت. و بالاخره نژاد های عرب و فارس از نسل سام بن نوح پدید آمده اند.

بنابراین شباهت نژادی یأجوج و مأجوج با ترک و چین ( نژاد زرد ) و در نهایت مغول ها می تواند تأییدی باشد بر آنچه گذشت.

 یاجوج و ماجوج در تاریخ

به گفته مفسر بزرگ ، علامه طباطبائى در المیزان یأجوج و مأجوج دو طائفه از مردم بودند که از پشت کوه به مردم حمله می کردند،و قتل عام و غارت راه انداخته اسیر می نمودند.دلیل بر همه اینها سیاق آیه است که تماماً ضمیر عاقل به آنان برگردانده شده و نیز عمل سد کشیدن بین دو کوه و غیر از اینها.

بعضى معتقدند این دو کلمه عبرى است ، ولى در اصل از زبان یونانى به عبرى منتقل شده است و در زبان یونانى گاگ و ماگاگ تلفظ میشده که در سایر لغات اروپائى نیز به همین صورت انتقال یافته است .

دلائل فراوانى از تاریخ در دست است که در منطقه شمال شرقى زمین در نواحى مغولستان در زمانهاى گذشته گوئى چشمه جوشانى از انسان وجود داشته ، مردم این منطقه به سرعت زاد و ولد مى کردند، و پس از کثرت و فزونى به سمت شرق ، یا جنوب سرازیر مى شدند، و همچون سیل روانى این سرزمینها را زیر پوشش خود قرار مى دادند، و تدریجا در آنجا ساکن مى گشتند.

براى حرکت سیل آساى این اقوام ، دورانهاى مختلفى در تاریخ آمده است

که یکى از آنها دوران هجوم این قبائل وحشى در قرن چهارم میلادى تحت زمامدارى آتیلا بود که تمدن امپراطورى روم را از میان بردند.

و دوران دیگر که ضمنا آخرین دوران هجوم آنها محسوب مى شود در قرن دوازدهم میلادى به سرپرستى چنگیز خان صورت گرفت که بر ممالک اسلامى و عربى ، هجوم آوردند و بسیارى از شهرها از جمله بغداد را ویران نمودند.

در عصر کورش نیز هجومى از ناحیه آنها اتفاق افتاد که در حدود سال پانصد قبل از میلاد بود، ولى در این تاریخ ، حکومت متحد ماد و فارس به وجود آمد و اوضاع تغییر کرد و آسیاى غربى از حملات این قبائل آسوده شد.

به این ترتیب نزدیک به نظر میرسد که یاجوج و ماجوج از همین قبائل وحشى بوده اند که مردم قفقاز به هنگام سفر کورش به آن منطقه تقاضاى جلوگیرى از آنها را از وى نمودند، و او نیز اقدام به کشیدن سد معروف ذو القرنین نمود.

 
براىتوضیح دقیق تر، مطالبى از قرآن و تفاسیر ذکر مى شود. آنچه در قرآن درباره یأجوج ومأجوج آمده در ضمن نقل شرح حال و فعالیت هاى ذوالقرنین است که افکار محققان را ازدیر باز به خود مشغول داشته و براى شناخت آن تلاش زیادى شده است.

 بدون شک ذوالقرنیناز شخصیت هاى بزرگى بوده که در برهه اى از زمان به بشریت خدمت کرده و از جانبخداوند نیز به او امداد مى شده است.

 
محل زندگی یأجوج و مأجوج  

قرآن کریم هنگامی که داستان ذوالقرنین بیان می‌کند در ادامه آن می‌گوید ذوالقرنین در سفر سوم خود، به تنگه‌ای میان دو کوه رسید و با قومی روبه رو شد که زبان نمی‌دانستند. آن قوم از فتنه و فساد قوم یأجوج و مأجوج به ذو القرنین شکایت کردند و از وی خواستند که میان آن‌ها و آن قوم سدّی ایجاد کند تا آن‌ها از تهاجم آن قوم در امان باشند. آن‌ها گفتند که حاضرند هزینه این کار را هم پرداخت کنند.

ذو القرنین پیشنهاد ساختن یک سدّ را پذیرفت؛ ولی کمک مالی آنان را نپذیرفت و گفت: آن‌چه خدا به من داده است برای من بهتر است و از آنان خواست که با نیروی انسانی به او کمک کنند و گفت قطعه‌های آهن بیاورند و با آن، میان دو کوه را پر کرد و دستور داد که با کوره‌ها بر آن بدمند و آنان دمیدند و آهن کاملاً سرخ شد، سپس به شکاف‌های آن مس گداخته ریختند و چنان سدّ محکمی ایجاد شد که یأجوج و مأجوج نتوانستند از آن عبور کنند و ذوالقرنین شادمان از این موفقیت گفت:

(این رحمت پروردگار من است. وقتی وعده او فرا رسد، آن سدّ درهم ریخته می‌شود و وعده پروردگار من حق است.)

به طوری که مورّخان و مفسران گفته‌اند، منظور از آن تنگه، تنگه‌ای است که در کوه‌های قفقاز وجود داشت، همان‌جایی که رشته کوه‌هایی میان دریای خزر و دریای سیاه مانند یک دیوار طبیعی کشیده شده و جنوب و شمال را قطع می‌کند و فقط یک تنگه در میان آن وجود دارد که امروز به تنگه داریال (داریال محرف داریول است که به زبان ترکی به معنای تنگه است، و این سد را به لغت محلی دمیرقاپو که به معنای در آهنین است می‌نامند.) معروف است و در نزدیکی تفلیس و ماورای قفقاز قرار دارد. هم اکنون نیز بقایای دیوار آهنی در این نواحی هست و مسلماً باید همان سدّ کورش باشد. در سدّ ذوالقرنین گفته می‌شود که آهن زیاد به کار رفته و میان دو کوه ساخته شده است، معبر داریال هم میان دو کوه بلند واقع شده و این سدّ نیز که آهن زیادی در آن دیده می‌شود، در همین درّه وجود دارد.

شاید بتوان گفت که مورّخان تقریباً اتفاق نظر دارند که سدّ یأجوج و مأجوج در شمال ایران و در منطقه قفقاز است و ذوالقرنین آن را برای مهار کردن اقوام وحشی شمال که یأجوج و مأجوج نامیده می‌شدند بنا کرد.

هرودوت می‌گوید:

(قبایل سیت از بند قفقاز آمده و آبادی‌های دامنه را به غارت می‌گرفتند)

با توجه به این که در عهد عتیق و جدید نام گوگ و مگوگ در نسخه عبری و جوج و مأجوج در ترجمه فارسی آمده است و آن‌ها قومی شرور معرّفی شده‌اند، نباید تردید کرد که دو کلمه یأجوج و مأجوج که در قرآن آمده ریشه عبری دارند و درست کردن اشتقاق عربی برای آن‌ها صحیح نیست و این که بعضی‌ها این کلمه را از «اجّ النار» به معنای شعله ور شدن آتش مشتق دانسته‌اند، نظری دور از صواب است.

شباهت روشنی که میان واژه مگوگ یا مأجوج با واژه مغول وجود دارد و نیز تصریح به این که این قوم از شمال سرازیر می‌شدند و جمعیتی بسیار داشتند، تقریباً سخن کسانی را که این قوم را همان قوم مغول می‌دانند تقویت می‌کند. در تاریخ هم بارها قوم مغول به سرزمین‌های همسایه و حتی سرزمین‌های دور هجوم برده‌اند و تهاجم و تاخت و تاز در خوی آن‌هاست.

چنین می‌نماید که قوم مغول از سرزمین اصلی خود که در شمال شرقی دریای خزر است گاهی به چین و شبه قاره هند هجوم می‌بردند و گاهی هم از دو طرف دریای خزر به ما وراء النهر و آذربایجان و ارمنستان حمله می‌کردند و دیوار چین در شرق و سدّ ذوالقرنین در غرب برای مهار کردن آن‌ها ساخته شده است.

مطلبی که در این‌جا باقی می‌ماند و تأمل بیش‌تری را می‌طلبد، این است که در آیه آخر از آیات مربوطه به ذوالقرنین از زبان او سخنی نقل شده که از آن چنین بر می‌آید که این سدّ تا قیامت که روز وعده الهی است پابرجا خواهد بود و در آن هنگام درهم کوبیده خواهد شد و یأجوج و مأجوج تا قیامت با این سدّ مهار شده‌اند.

همچنین در آیه دیگری از قرآن کریم چنین می‌خوانیم:

(تا وقتی که یأجوج و مأجوج گشوده شوند و آنان از هر بلندی به شتاب بیرون آیند و آن وعده راست (رستاخیر) نزدیک شود. پس ناگهان دیدگان کافران خیره شود)

از این آیه فهمیده‌اند که یأجوج و مأجوج تا نزدیکی روز قیامت بسته شده‌اند و در آن هنگام باز خواهند شد و از هر سوی سرازیر خواهند شد.

حال این سؤال پیش می‌آید که اکنون همه جای کره زمین شناخته شده است و به وسیله زمین و هوا همه جا با هم ارتباط دارند و ما جایی را سراغ نداریم که جمعیت انبوهی در پشت یک سدّ آهنی محصور شده باشند و نتوانند از آن‌جا بیرون آیند.

دیگر این که اگر یأجوج و مأجوج همان قوم مغول است، همان‌گونه که بسیاری از محققان گفته‌اند، این قوم پس از برپایی سدّ ذوالقرنین، در طول تاریخ بارها به کشورهای همسایه هجوم بردند که یک نمونه آن تهاجم آنان به ایران در قرن هفتم هجری بود و به گفته یک مورّخ «کشورگشایی‌های مغول در قرن سیزدهم میلادی (یا قرن هفتم هجری) جهان را زیر و زبر کرد. مغول‌ها کره زمین را از آلمان تا کره زیر پا گذاشتند و بخش بیش‌تری از دنیای قدیم را به لرزه در آوردند و دگرگون ساختو اکنون قوم مغول در سرزمین اصلی خود مغولستان به آزادی زندگی می‌کنند.

بنابراین، منظور ذوالقرنین فقط پابرجایی آن سدّ تا قیامت است و اکنون هم آن سدّ پابرجاست و اگر ما نتوانیم آن را پیدا کنیم شاید بدان جهت است که در طول زمان زیر خاک‌ها مدفون شده است.


 

یاجوج و ماجوج و خروج نهایی (هشتمین خروج پس از ظهور)  

نخستین خروج

این قوم از سال 2206 تا 1779 پیش از میلاد ادامه داشت که آن را خاندان هیا  صورت داد و طی آن به چین و مرکز آسیا حمله کرد .

دومین خروج

یأجوج و مأجوج بین سال‌های 1500 تا 1000 پیش از میلاد بود.

سومین خروج

با آغاز قرن هفتم قبل از میلاد شروع شد که طی آن به مناطق پست و وسیع جنوب روسیه و از آن‌جا به بعضی نقاط دیگر از جمله دریای قزوین و شمال ققاز و دریای سیاه یورش بردند و در همین خروج بود که با آشوریان برخورد کردند و در اخبار و متون آشوریان با دو اسم مختلف خوانده شدند: اشکوزی و سکیسیون

/ 1 نظر / 55 بازدید
javied

خدا لعنتت کند