آدمیت

از همان روزی که دست حضرتقابیل
گشت آلوده به خون حضرت هابیل
ازهمان روزی که فرزندان آدم
زهر تلخدشمنی در خون شان جوشید
آدمیت مرد
گرچه آدم زنده بود
از همان روزی کهیوسف را برادرها به چاه انداختند
ازهمان روزی که با شلاق و خون دیوار چین راساختند
آدمیت مرده بود
بعد دنیاهی پر از آدم شد و این اسباب
گشت و گشت
قرنها از مرگ آدم هم گذشت
ای دریغ
آدمیت برنگشت

********************

قرن ما
روزگار مرگ انسانیت است
سینه دنیا ز خوبیها تهی است
صحبت از آزادگیپاکی مروت ابلهی است
صحبت از موسی و عیسی و محمدنابجاست
قرن موسی چومبههاست
روزگار مرگ انسانیت است


********************

من که از پژمردن یکشاخه گل
ازنگاه ساکت یک کودک بیمار
از فغان یک قناری در قفس
از غم یکمرد در زنجیر حتیقاتلی بر دار
اشک در چشمان و بغضم در گلوست
وندرین ایام زهرم در پیاله زهرمارم در سبوست
مرگ او را از کجا باور کنم


********************

صحبت ازپژمردن یک برگ نیست
وای جنگل را بیابان میکنند
دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند
هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا
آنچه این نامردمان باجان انسانمیکنند


********************

صحبت از پژمردن یک برگ نیست
فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگنیست
فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست
فرض کن جنگل بیابان بوداز روزنخست
در کویری سوت و کور 

********************

در میان مردمی با این مصیبت ها صبور
صحبت از مرگ محبت مرگ عشق
گفتگو از مرگ انسانیت است

 

/ 0 نظر / 10 بازدید