شهادت امام حسن عسکری (ع) + تصویر

فرزند عبیدالله بنخاقان گوید روزی برای پدرم ( که وزیر معتمد عباسی بود ) خبر آوردند که ابن الرضا(یعنی  حضرت امام حسن عسکری ) رنجور شده ، پدرم به سرعت تمام نزد خلیفه رفت و خبر رابه خلیفه داد .

 خلیفه پنج نفر از معتمدان و مخصوصان خود را با او همراه کرد . یکی از ایشان نحریر خادم بود که از محرمان خاص خلیفه بود ، امرکرد ایشان را که پیوسته ملازم خانه آن حضرت باشند ، و بر احوال آن حضرتمطلع گردند . و طبیبی را مقرر کرد که هر بامداد و پسین نزد آن حضرت برود ، و ازاحوال او آگاه شود .

 بعد از دو روز برای پدرم خبر آوردند که مرض آن حضرت سخت شدهاست ، و ضعف بر او مستولی گردیده . پس بامداد سوار شد ، نزد آن حضرت رفت و اطبا را(که عموما اطبای  مسیحی و یهودی در آن زمان بودند ) امر کرد که از خدمت آن حضرتدور نشوند و قاضی القضات ( داور داوران ) را طلبید و گفت ده نفر از علمای مشهور راحاضر گردان که پیوسته نزد آن حضرت باشند .

و این کارها را برای  آن می کردند که آنزهری  که به آن حضرت داده بودند بر مردم معلوم نشود و نزد مردم ظاهر سازند که آنحضرت به مرگ خود از دنیا رفته ، پیوسته ایشان ملازم خانه آن حضرت بودند تا آنکه بعداز گذشت چند روز از ماه ربیع الاول سال 260 ه . ق آن امام مظلوم در سن  29سالگی ازدار فانی به سرای باقی رحلت نمود .

بعد از آن خلیفه متوجه تفحص و تجسس فرزند حضرتشد ، زیرا شنیده بود که فرزند آن حضرت بر عالم مستولی  خواهد شد ، و اهل باطل رامنقرض خواهد کرد. تا دو سال تفحص احوال او می کردند .

 این جستجوها و پژوهشهانتیجه هراسی بود که معتصم عباسی و خلفای قبل و بعد از او  از طریق روایات مورداعتمادی که به حضرت رسول الله (ص ) می پیوست ، شنیده بودند که از نرگس خاتون و حضرتامام حسن عسکری (ع)فرزندی پاک گهر ملقب به مهدی آخرالزمان - همنام با رسول اکرم (ص ) ولادت خواهد یافت و تخت ستمگران را واژگون و بهسلطه و سلطنت آنها خاتمه خواهد داد .

بدین جهت به بهانه های  مختلف در خانه حضرتعسکری (ع) رفت و آمد بسیار می کردند ، و جستجو می نمودند تا از آن فرزندگرامی اثری بیابند و او را نابود سازند . به راستی داستان نمرود و فرعون در ظهورحضرت ابراهیم (ع) و حضرت موسی  (ع) تکرار می شد

 

 منبع : پایگاه اطلاع رسانی شیعیان

/ 0 نظر / 91 بازدید