انیمیشن در خدمت صهیونیزم+ تصاویر

کلیه آثارسینمایی را از لحاظ شیوه اغنا و انتقال پیام می توان به دو دسته فیلم های مستقیم وفیلم های غیر مستقیم یا نمادین تقسیم کرد.

 به تبع همین موضوع فیلم هایی که قصدمظلوم نمایی قوم یهود و تبلیغ صهیونیسم بین الملل را دارند نیز به دو دسته مستقیم ونمادین قابل تقسیم اند فیلم های مستقیم همچون فهرست شیندلر ، زندگی زیباست یاپیانیست پیامهای واضح و آشکار دارند .

و برای مخاطبی که از اهداف شوم قوم یهود مطلعباشد به سادگی قابل تحلیل است اما دستیابی به اهداف اصلی فیلم های نمادین بسیارمشکل است

 زیرا این گونه فیلم ها پیامهای اصلی خود را با چندین لایه می پوشانند وداستانی را خلق می کنند که در ظاهر ارتباطی با هدف اصلی ندارد

 در فیلمهایی به اینسبک علاوه بر داستان کلید هایی وجود دارد که ما را به سوی لایه های زیرین و پیاماصلی فیلم رهنمون می سازد .

 حوادث داستان در سال 1950 شکل گرفتهاست یعنی همان محدوده زمانی جنگ جهانی دوم

 فضا سازی هایی همچون بازداشت گاه هایآلمان نازی با دیوارهای بلند ، سیم خاردارهی فراوان

کلبه های منظم همچون بند هایزندان ، تخت خوابهای دو طبقه ، گشت زنی ها ، قفل و زنجیر ها سلول انفرادی تاریک 

 حتی نور پردازی هایی همچون پروژکتور های زندان که فضای رعب انگیز را تداعی میکند.

 

شخصیت های داستان

شخصیت های اصلی داستان نیز هر کدام نماینده یک گروه یا قشر خاص اند .

جینجر

 نماینده یهودیان مذهبی و صهیونیسم با کلاهی به شکل کلاه یهودیان همچنین از لحاظلغوی کلمه جینجر به معنی فعال و پویاست ، کسی که همه را به جنب و جوش وحرکت وامیدارد .

تصویری  جینجر

راکی

 نماینده آمریکا همراه با پرچمی در دوش با فریاد آزادی .

 تصویری راکی

فائولر

خروسپیری که نمادی است از استعمار پیر انگلیس .

دیگر مرغها

 نماد یهودیاتی که مهاجرت بهاسرائیل برای آنها موضوعیتی ندارد .

 تصویری  مرغ های مرغداری

خانم توئیدی

 نمادی از هیتلر و سران نازیسم است.

تصویر خانم توئیدی

خدمتکارخانم توئیدی

 او نیز اشاره دارد به مردم آلمان که چشم و گوش بسته در خدمت نازیسم بودند.

 تصویر خدمتکار خانم توئیدی

سگ ها

 نمادی از ماموران بی رحم و سیاه پوش گشتاپو.

 کلید ها داستان

از کلیدهای موجود درداستان اشاره هایی است که در آن به دیگر فیلمهای بزرگ یهود می شود

1= فیلم با یک صحنهکه در آن جینجر در تلاش برای حفر یک تونل با یک قاشق است آغاز می شود که این صحنهاشاره ای است با معنا به صحنه ای از فیلم فرار بزرگ برنده جایزه اسکار

2=همچنین درطول داستان شاهد آن هستیم که جلسات دسته جمعی و گروه مرغان در لانه شماره 17 برگزارمی شود

که این نیز اشاره ای است به فیلم بازداشتگاه شماره 17 دیگر برنده اسکار کهاین خود نشان دهنده این مطلب است

که فیلم به هر وسیله ممکن در پی ایجاد ارتباطی هرچند کوتاه بین این انمیشن و اهداف دنبال شده در فرار بزرگ و بازداشتگاه شماره 17 میباشد.

 

موضوع اصلی این انیمیشن داستان گروهی از مرغ ها یا به زبان دیگر یهودیهاست که در یک مرغ داری گرفتار شده اند

فضای رعب انگیز برای این مرغداری ساخته شدهکه درآن مرغها برده و ابزاری برای سود بردن خانم توئیدی هستند و در صورتی هم که تخمنگذارند کشته می شوند.

 

در فیلم شاهد این هستیم که رهبر مرغها جینجر هر چه تلاشمی کند تا دیگر مرغها را برای فرار با خود همراه سازد به دلیل بی توجهی آنها موفقنمی شود

این موضوع اشاره ای است به عدم همراهی دیگر یهودیان جهان با صهیونیست هایتندرو آمریکا و اسرائیل که این فیلم قصد در برانگیختن و همراه کردن آنها را دارد.

درقسمتهایی از فیلم شاهد آنیم که جینجر برای تهییج دیگر مرغها بهشت موعودی که قصددارند به آنجا بروند را وصف می کند که بسیار سرسبز است.

 دیگر لازم به تخم گذاشتننیست هیچکس نمی تواند آنها را اذیت کند و حتی میبینیم که برچسبی روی دیوار زده اندکه برایشان مظهری از بهشت و عده داده شده مرغ هاست این عکس از جهات زیادی قابلتحلیل است:

اول اینکه کلمه پارادایز به معنی بهشت رو آن دیده می شود دیگراینکه این سرزمین جایی در مشرق است زیرا طلوع خورشید از جایی نمادی است از شرقیبودن آنجا

 دوم عکسی از آلو بر روی آن میبینیم که شباهت زیادی به زیتون دارد ودرختی که در تصویر دیده می شود هیچ شباهتی به درخت آلو ندارد و شباهتش به درختزیتون بیشتر است

 البته همگی ما میدانیم که سرزمین موعود مرغها که در مشرق قرار داردوبه سرزمین درختان زیتون معروف است جایی نیست مگر فلسطین.

در ادامه فیلم وقتیجینجر از فرار نا امید می شود و از خدا کمک می خواهد ناگهان شاهد حضور راکی بافریاد آزادی و با پرچم آمریکا بر دوش خواهیم بود که گویا خداوند در پاسخ به دعایجینجر او را فرستاده است.

 در شخصیت راکی تمام مشخصات فرهنگ آمریکایی همچون خشونت ،خوش گذرانی ، بی بند و باری اخلاقی و غلو و دروغ وجود دارد و بعد از حضورش نیز شاهدترویج فاکتورهای فرهنگ آمریکایی در مرغداری هستیم .

همچنین در قسمتهایی هم میبینیم کهراکی از آمریکا به عنوان سرزمین آزادی و مهد شجاعان نام می برد و حتی به جنگ طلب نبودن آمریکا هم اشاره می کند.

فیلم همچنان با تلاش مرغها برای فرار و دروغ گوییراکی در مورد پرواز ادامه می یابد تا اینکه داستان با ورود دستگاه پیراشکی پزیوارد فاز جدیدی می شود

 در اینجا فیلم اشاره دارد به مسئله دروغین هلوکاست و دروغتاریخی قوم یهود مبنی بر سوزاندن آنها در جنگ جهانی دوم.

با ورود دستگاه پیراشکیپزی آینده آنها و آرزوی آنها برای رفتن به بهشت موعود به خطر می افتد و جبنجر برچسبپیراشکی پزی را بر روی برچسب بهشت خیالی زده می گوید :

(میخوان همه مونوبکشن)

پس از درگیری های فراوان بین راکی و فائولر نهایتا با شجاعتی که راکی درنجات جینجر از خود نشان میدهد

 فائولر به منجی بودن راکی یا بهتر بگوییم آمریکا پیمیبرد از اینجا رابطه اش با او رو به بهبود میگذارد وحتی از او قدر دانی نیز میکند.

در ادامه فیلم ناتوانی راکی در پرواز کردن مشخص می شود و مرغها تصمیم می گیرند تابا ساختن هواپیما از زندان فرار کنند

 نکته قابل توجه در این جا کمک فائولر و راکیبرای فرار است که بیانگر این موضوع می باشد که رهایی اصلی و پایانی یهودیان نهایتاًبا کمک آمریکا و انگلیس ممکن است 

 شاید آنها خیانت ها و بد قولی هایی در حقیهودیان روا دارند ولی در نهایت به کمک آنها خواهند شتافت.

صحنه فرار مرغها وپرواز آنها نیز اشاره ای است به پرواز هواپیما های آمریکایی در آسمان آلمان وبمباران کردن آنجا که باعث شکست نازیسم و سقوط هیتلر شد.

 از دیگر نکته هایی که دراین قسمت قابل تامل است سقوط خانم توئیدی ، انفجار شبه اتمی که قصد تطهیر بمباران اتمیآمریکا در جنگ جهانی دوم در شهر هیروشیما را دارد .

همچنین نمای جالبی از خرابه هایخانه خانم توئیدی که شباهت زیادی به خرابه های جنگ جهانی دوم دارد.

 در قسمت پایانیفیلم که مرغها به بهشت موعودشان میرسند نکته های قابل توجه زیادی به چشم میخورد

ازجمله فضا سازی بسیار شاد و جذاب تصویر شاد و خوشحالی که از مرغها ارائه می شود کهحتی از انتظارشان هم فراتر بوده است

شروع به زاد و ولد کردن و آموزش دادن بچه هابرای به وجود آوردن نسل جدید رابطه عاشقانه جینجر و راکی.

در بین آب واقعبودن این سرزمین که همان شعار صهیونیستی یهودی ها یعنی از نیل تا فرات است که درپرچم اسرائیل نیز تجلی یافته است.

 نوشته ای که در پایان فیلم بر روی تابلوئی دیده میشود بسیار قابل توجه است روی این تابلو کلمه سنتری (sanctuary ) به معنی حریم مقدس و سرزمینحفاظت شده آمده است .

در حالی که کلمه (bird ) به معنی همه پرندگان خط خورده و تخصیصپیدا کرده به (chichken ) به معنی مرغها و این نشان میدهد که فلسطین مربوط به همه ملتهانیست و فقط اختصاص به قوم یهود دارد ودر ادامه تابلو بقیه ملتها از ورود منع شدهاند.

در پایان این نکته قابل توجه است که سازندگان این انیمیشن موفق که 280میلیون دلار در جهان فروش داشته از طرق مختلفی از جمله داستان جذاب ، تکنیک هایساخت انیمیشن ، شخصیت پردازی های قوی و همچنین دیالوگ های پر معنی سعی در برقرارکردن رابطه عاطفی با مخاطبان بخصوص کودکان و تحت تاثیر قرار دادن آنها دارند

 تا ازاین طریق پیامهای مورد نظرشان درباره تشکیل اسرائیل را منتقل کنند تا جنایاتی را کهدر فلسطین به ظهور رسانده اند را موجه جلوه دهند و از این طریق حساسیت های مردمجهان درباره کشت و کشتارهایشان را ازبین ببرند تا بتوانند راحت تر به اهدافشانبرسند اما ما نباید و عده الهی را فراموش کنیم که :

اِنَّ حِزبُ الله هُمُالغالِبون

 

منبع : ماسون تیوپ - شات فور یو و ...

/ 0 نظر / 53 بازدید