معنای نام فاطمه

بر این اساس هنگامی که گفته می‌شود:

(فطمتِ الامُطفلها) و یا (فطمت الحبل) به این معناست که مادر، کودک خویش را از شیر برگرفت و یاریسمان بریده شد.

علاّمه مجلسی دراین مورد می‌گوید:

چه بسیار که اسمفاعل به مفهوم اسم مفعول می‌آید. برای نمونه: سرٌّ کاتم و مکانٌ عامر که بهمفهوم مکتوم و معمور، یعنی پوشیده داشته شده و آبادشده، آمده است. همان‌گونه که درقرآن شریف نیز: فی عیشة راضیة به معنای فی عیشة مرضیة آمده است.

 

و اینک برخی ازروایات پیرامون این نام مقدّس

 

1= پیروان او ازآتش در امان داشته شده‌اند

ششمین امام نوراز پدران گرانمایه‌اش و آنان از پیامبر گرامی آورده‌اند که فرمود:

(ان جبرئیل قالله: ... سُمّیت فاطمة، فی الارض، [لانها] فطمت شیعتها من النار.

فرشته وحی برایاو پیام آورد که: این دخت گرانمایه در زمین، «فاطمه» نامگذاری شد، چرا که پیروانراستین او از آتش دوزخ در امان داشته شده‌‌اند.)

 

2=خدا، او وپیروانش را از آتش در امان داشته است

هشتمین امام نوراز پدران گرانقدرش و آنان از پیامبر آورده‌‌اند که فرمود:

(یا فاطمة أتدرینلمَ سُمّیتِ فاطمة؟ فاطمه جان! می‌دانی چرا به این نام، نامگذاریشده‌ای؟

قال علیعلیه‌السلام: لمَ سُمّیتِ؟ امیرمومنان پرسید: چرا؟

قال: لانها فطمتهی و شیعتها من النار. فرمود: بدان دلیل که او و پیروان راستین‌اش از آتش دوزخدر امان داشته شده‌اند.)

و نیزفرمود:

(سمّیت فاطمة لانالله فطمها و ذریّتها من النار، من لقی الله منهم بالتوحید و الایمان بما جئتبه

 او فاطمه نامیده شده چرا که خدای جهان‌آفرین او و هر کدام از نسل پاکش کهخدای را با توحیدگرایی و ایمان به آنچه من آورده‌ام، دیدار کند، همه را، از آتش درامان داشته است.)

و نیز از پیامبر(ص)آورده‌اند که فرمود:

(انّما سمّیتابنتی فاطمة، لان الله فطمها و ذرّیتها و محبّیها عن النار

دخترم فاطمه تنهابدین جهت به این نام مقدّس نامیده شد که خدا او و نسل پاک و دوستداران واقعی‌اش رااز آتش دوزخ در امان داشت).

و نیز از پنجمینامام نور آورده‌اند که فرمود:

در روز رستاخیزفاطمه (س) بر نزدیک در دوزخ می‌ایستد و نیایش‌گرانه رو به آسمانمی‌گوید:

(الهی و سیدی،سمّیتنی فاطمة، ...

خدای من! سالارمن! شما نام مرا فاطمه برگزیدی و به مهر خویش مرا و دوستداران نسل مرا از آتش درامان داشتی. بار خدایا! وعده تو حقّ است و تویی که در وعده‌هایت تخلّفنمی‌ورزی.

از جانب خدا ندامی‌رسد که:

هان ای فاطمه! درست گفتی، من تو را بدین نام نامگذاری کردم و تو و دوستداران تو و نسل تو را کهولایت تو و نسل تو را داشته باشند، همه را از آتش دوزخ در امان داشته‌ام. درستمی‌گویی، وعده‌ام حقّ است و من در وعده‌های خویش تخلّف نمی‌ورزم ... .)

 

3=او را از هرناپسندی در امان داشت

از امام صادق(ع) روایت است که فرمود:

(آیا می‌دانیدمفهوم واژه «فاطمه» چیست؟

یکی از شاگردانآن حضرت می‌گوید، گفتم: سرورم شما بفرمایید چیست؟

فرمود: یعنی اواز بدی‌ها و ناپسندی‌ها جدا شده است.

آنگاه فرمود: اگرامیرمومنان با او پیمان زندگی مشترک امضاء نمی‌کرد، از آدم گرفته تا روز رستاخیز،در کران تا کران زمین، همتا و همشأنی برای او پیدا نمی‌شد.)

گفتنی است که اینروایت را گروهی از دانشمندان و محدّثان اهل تسنّن از جمله:

ابن شیرویه دیلمی ازامّ سلمه، آن بانوی با شخصیّت آورده است که می‌گوید:

 (پیامبر فرمود: اگر خدا علیرا نیافریده بود، برای «فاطمه» همشأنی نبود)

این مطلب راخوارزمی در کتاب مقتل الحسین ، ترمذی در کتاب مناقب، مناوی در کنوز الحقایق

و قندوزی درینابیع المودّة از امّ سلمه و ازعبّاس عموی پیامبر روایتکرده‌اند.

 

4=برکت شناختاو

از ششمین امامنور آورده‌اند که:

(دخت فرزانهپیامبر فاطمه علیها‌السلام، بدان دلیل به این نام مبارک نامیده شد که آفرینش ازشناخت و معرفت او برگرفته شده است.

و انّما سُمّیتفاطمه لأن الخلق فطموا عن معرفتها. )

 

5=امتیاز او بردیگران

از پنجمین امامنور حضرت باقر (ع) آورده‌اند که فرمود:

(آنگاه که فاطمه(س) ولادت یافت، خداوند به فرشته‌ای وحی فرمود که نام فاطمه را بر زبانپیامبر جاری سازد. از این رو پیامبر گرامی به خواست خدا نام گرانمایه او را فاطمهنهاد. سپس خدا به آن بانوی با فضیلت فرمود: من به وسیله دانش و بینش، تو را از دیگربندگان جدا ساخته و بر همه آنان برتری بخشیدم و تو را پاک و پاکیزهساختم.

آنگاه امام باقر(ع)فرمود:

به خدای سوگند کهخدا این بانوی گرانمایه را به وسیله دانش و بینش از دیگران ممتاز ساخت و از همانعالم ذر او را پاک و پاکیزه قرار داد. )

 

منبع:

کتاب فاطمةالزهرا؛ از ولادت تا شهادت، آیة الله فقید سید محمدکاظم قزوینی، ترجمه علی کرمی- تبیان

 

/ 0 نظر / 139 بازدید