خاندان سلطنتی بریتانیا+ تصاویر

 پس از آن در ۱ ژانویهٔ ۱۸۰۱، بریتانیای کبیر با پادشاهی ایرلند ادغام شد تا پادشاهی متحدهٔ بریتانیای کبیر و ایرلند را شکل دهد اما پس از آنکه بیشر ایرلند در ۶ دسامبر ۱۹۲۲ از این اتحاد خارج شد، نام آن در ۱۲ آوریل ۱۹۲۷ به پادشاهی متحدهٔ بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی تغییر یافت.

 

 

نشان ملی پادشاهی متحده

فرمانروایان بریتانیا

خاندان استوارت

نام

زادروز

ازدواج‌ها

درگذشت

حق جانشینی

منابع

آن

ملکهٔ انگلستان و اسکاتلند
۸مارس ۱۷۰۲۱مه ۱۷۰۷

۶فوریه ۱۶۶۵
کاخسنت جیمز
دخترجیمزدوم و هفتموآنهاید

جرجدانمارک
کاخ سنت جیمز
۲۸ژوئیه ۱۶۸۳
۱۷فرزند

۱اوت ۱۷۱۴
کنزینگتون
۴۹سال

منشورحقوقی ۱۶۸۹

 

خاندان هانوور

 

نام

زادروز

ازدواج‌ها

درگذشت

حق جانشینی

منابع

جرجیکم
۱اوت ۱۷۱۴
۱۱ژوئن ۱۷۲۷

۲۸مه ۱۶۶۰
Leineschloss
پسر ارنست آگوستوس و سوفیای هانوور

سوفیا دوروتی زل
۲۱نوامبر ۱۶۸۲
۲فرزند

۱۱ژوئن ۱۷۲۷
اوسنابروک
۶۷سال

قانونحل و فصل ۱۷۰۱
پسر سوفیای هانوور، نوهٔجیمزیکم و ششم

 

جرجدوم
۱۱ژوئن ۱۷۲۷
۲۵اکتبر ۱۷۶۰

۳۰اکتبر ۱۶۸۳
هرنهاوزن
پسرجرجیکموسوفیادوروتی زل

کارولین آنسباخ
۲۲اوت ۱۷۰۵
۸فرزند

۲۵اکتبر ۱۷۶۰
کاخکنزینگتون
۷۶سال

فرزند فرمانروای پیشین

 

جرجسوم
۲۵اکتبر ۱۷۶۰
۲۹ژانویه ۱۸۲۰

۴ژوئن ۱۷۳۸
نورفولکهاوس
پسرفردریک،شاهزاده ویلزو شاهدخت آگوستا

شارلوت مکلنبرگ-استرلیتز
کاخسنت جیمز
۸سپتامبر۱۷۶۱
۱۵فرزند

۲۹ژانویه ۱۸۲۰
دژویندسور
۸۱سال

نوهٔ فرمانروای پیشین

 

جرجچهارم
۲۹ژانویه ۱۸۲۰
۲۶ژوئن ۱۸۳۰
نایب‌السلطنه از۱۸۱۱

۱۲اوت ۱۷۶۲
کاخ سنت جیمز
پسر جرج سوم و شارلوت مکلنبرگ-استرلیتز

ماریا آن فیتزهربرت
پارک لین
۱۵سپتامبر ۱۷۸۵
 
کارولین برونزویک
کاخ سنت جیمز
۸آوریل ۱۸۹۵
۱دختر

۲۶ژوئن ۱۸۳۰
ویندسور
۶۷سال

پسر فرمانروای پیشین

 

ویلیامچهارم
۲۶ژوئن ۱۸۳۰
۲۰ژوئن ۱۸۳۷

۲۱اوت ۱۷۶۵
کاخباکینگهام
پسر جرج سوم و شارلوت مکلنبرگ-استرلیتز

آدلاید ساکس-ماینینگن
کاخ کیو
۱۳ژوئیه ۱۸۱۸
۲فرزند

۲۰ژوئن ۱۸۳۷
دژویندسور
۷۱سال

برادر فرمانروای پیشین

 

ویکتوریا
۲۰ژوئن ۱۸۳۷
۲۲ژانویه ۱۹۰۱

۲۴مه ۱۸۱۹
کاخکنزینگتون
دخترپرنس ادوارد، دوک کنت و استراترن و شاهدخت ویکتوریایساکس-کوبرگ-سالفلد

پرنسآلبرت
کاخ سنت جیمز
۱۰فوریه ۱۸۴۰
۹فرزند

۲۲ژانویه ۱۹۰۱
آزبورنهاوس
۸۱سال

برادرزادهٔ فرمانروای پیشین

 

 خاندان ساکس-کوبرگ و گوثا

علی‌رغم آنکه ادوارد هفتم پسر و جانشین ویکتوریا بود، اما چون اسامی پدرش آلبرت را به ارث برده بود آغازگر خاندان سلطنتی جدیدی در پادشاهی متحده شد.

نام

زادروز

ازدواج‌ها

درگذشت

حق جانشینی

منابع

ادواردهفتم
۲۲ژانویه ۱۹۰۱
۶مه ۱۹۱۰

۹نوامبر ۱۸۴۱
کاخباکینگهام
پسرویکتوریاو

/ 0 نظر / 183 بازدید